การประเมินความพร้อมสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ on-site
Oct 27–28, 2021
ปิยภรณ์ ขุสุวรรณ (Owner)
นิพนธ์ จันทร์แดง
สุจิตรา จันทร์สุดชา
พิกุล โสนะโชติ
Dusita Buasorn
รัชฎา ศิริรัตนพงษ์
อรพินท์ พระเอก
Jitti Boonthongdee
ชัชปภพ อนันตโสภณ