วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน (e-Portfolio )
Jun 8–9, 2018
ศึกษานิเทศก์ eportfolio (Owner)
Ploy Arada
สุกฤษ สุธญพลาวุฒิ