Father Sotirios’ visit to Georgia
Jan 22
Metropolitan Gregory (Owner)
Archpriest Elias Greer
Vladyka Nektarios
Fr Muosa