2020 Thoranam
Jan 24 – 30, 2020
NY Albany Tamil Sangam (Owner)
Sential Denser
Viji Sesha
Nadesu R Rajasurendran
Surabhi & sahana Iyer
Prasanna Loganathan
Seshachalam Parthasarathy
Krishna Kumar