รับปริญญาบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปี2560
Dec 16–22, 2018
คณะบริหารธุรกิจ คบธ (Owner)
Puncharat Trakuldit
วีรยุทธ กองหล้า
Bung Bung
Pawanrat Bunngamsri
สัมฤทธิ์ ธรรมเกษร
Mayurin Duangsa
Gunnarat Luakngrm
Add Ning