ภาพกิจกรรมอบรมครู STEM ม.ต้น 2562
May 8 – 11, 2019
ศูนย์สะต็มศึกษา จังหวัดแพร่ (Owner)
สิริรัตน์ กันธิยะ
ทัศนีย์ พทัศมน
อภิรมย์ กึกก้อง
Kruman Banlao