โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2562
Aug 5, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
กิตติธัช บุญล้อมรัตน์
kanokphan kirtiwattanachroen
wnchsl wanz.
ชญานี แก้วกัลยา