Kamp Thaya Krems2Retz Thayatal 2017
1.–6. Juni 2017
Josef Sandraschitz (Inhaber)
Christoph Sandraschitz