sinh nhật 3M 4 tuổi 2020
Sep 5–6
Phan Diễn (Owner)
Huong Nguyen Thi Thu
Hà Đỗ
Hoàng Khuyến