กิจกรรมลูกเสือ (กล้องโรงเรียน)-อ.กฤษฏา
Jan 2–3, 2019
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
พู่กัน ศ.นพเดช
ชัชวาล วรศิลป์
ตัวตลกในบทละคร
พนิดา 'า ฯ.
ณัฐพงศ์ จงรัมย์