Ramakrishna Math, Thanjavur - 168th JAGAT JANANI'S JAYANTI CELEBRATION
Jan 6
Ramakrishna Math Thanjavur (Owner)
Swami Srikantananda
Yogatattwananda Swami