Chicago Open Main Youth Tournament 202205 Public
Apr 6–May 16
Xinming Simon GUO (Owner)
Albert Yen
Robert qi
Devin Fraze
David Schiller
Xiang Yan
Jeremiah Donley
Jeremiah “TangJie” Donley
Redreoicy