INVESTITURE CEREMONY
Sep 13, 2018
DAV PUBLIC SCHOOL HUDCO BHILAI (Owner)
Bhavesh Jain
Yogesh Jeswani
govind pradhan
Madhavi Bhagavatula
Vanshika Sahu
Anuj Tiwari
Shreya Panigrahi
Rhythm of joy “RJ Poshan”