Wizytacja ks. bpa Tadeusza Pikusa
May 15, 2017
Leszek Zawadzki (Owner)
Piotrek Puchalski