2563 กันยายน 29 เครือข่ายข้าวไร่ภาคใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตรชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สมาคมประชาสังคมชุมพร และหน่วยประสานจัดการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่จังหวัดชุมพร (Node Flagship Chumphon) จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายข้าวไร่ชุมพรเพื่อเพิ่มการผลิตข้าวไร่ครบวงจร โดยการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.สน.๖ อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัด “ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล” โดยเฉพาะ 2 ประเด็นได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ : จัดการโรคเรื้อรังและระบบเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ มีจุดมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและบริโภค เกิดการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ และเกิดการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อพัฒนากลุ่มเครือข่ายข้าวไร่ชุมพรให้มีขีดความสามารถขับเคลื่อนสร้างแหล่งอาหารในชุมชนท้องถิ่น 2.เพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์ข้าวไร่ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มสอดคล้องความต้องการของผู้บริโภค
Sep 29, 2020
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)