Hành trình +100.000 khách hàng KITAWA
Mar 16–May 22
Kitawa Công ty Cổ phần (Owner)
Tài Nguyễn Văn Tài
Đoan Trần
Williams Thành Phi
Vchau Nguyen
Long Vũ