Shakti School Annual Program - 2023
Apr 30 – May 2
Surendra Prakash (Owner)
Vasuki Chandrasekaran
Arya Joseph
Anu KG
Manjiri Sane
Kavetha Velusamy
pADMA N
Anoushka Rajeev
Sandhya Mahesh