พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2561
Dec 14, 2018
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
ศศิธร พลาศัย
ฐิติรัตน์ หวะสุวรรณ
ณัฐมน พงษ์จันทร์
นางสาวปาริชาต ทุมสิทธิ์
ชนปกร สุรนิวงศ์
Nisarut Panneel
เสี่ยปอนด์ หกล้อซิ่ง
Captain Goodgnam