ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
Oct 3–5, 2018
พิทยา แม่นทรง (Owner)
อมรวดี สินเจริญ