การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในวันที่ 10 พ.ค. 62 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท
May 9–10, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ปภาวรา ประเสริฐ
นางวนิชา ประยูรพันธุ์
director@sesao30.go.th