สพม.ชัยภูมิ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาระบบงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของ สพม.ชัยภูมิ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 22 ก.ค. 2564
Jul 21–22, 2021
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ปภาวรา ประเสริฐ
สุรศักดิ์ มาทองหลาง
Tawatchai Tengchai
ปิยะนันท์ มโนธรรม
khem satan
กัญญาณัฐ สมบัติธีระ
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ํา