Gx Vĩnh Bình: Lễ Tạ ơn, nghi thức bàn giao và nhận quản xứ
Jun 12, 2019
Ban Tr Thông (Owner)
GIÁO XỨ VINH TRANG