ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิส (Best Practice)และการจัดงาน SYMPOSIUM ปีการศึกษา 2565 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา "ผู้บริหารชั้นนำ ครูคุณธรรม และนักเรียนคุณภาพ" ยกย่องและประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา ที่มีผลงานการปฏิบัติงานเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ
Jun 20 – 21, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นิพพาพร ส่งศรี
Teerachai Tharak
Phannee Chaleeniwat
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
chulalak chukamphaeng
นางรัชนีกร โสภาพรม
Narongwit singkibut
Neo Anderson