Anxiously awaited occasions -Annual Day(Senior Wing-3rd Feb,2019)
May 26, 2013
DAV PUBLIC SCHOOL HUDCO BHILAI (Owner)
Sanjeev Mohan Shrivastava
Vanshika Sahu
ashish pal
Parth Agarwal
Aryan Deshmukh
DIVYANSH VERMA
Jeeshu Das
kanishka Sahu
Arya Mishra