ႁၢင်ႈၽၢင် ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး Dr. ၼေႃႇၶိူဝ်း ပၺ်ၺႃၼၼ်တ (မိူင်းတူၼ်) 2019
Jun 1–Jul 6, 2019
ၶၢဝ်းတၢင်း သီႇႁူဝ်ႇ (Owner)
Tuen Lengtai
Harnwan Sucinta
ၶိုမ်းႁၵ်ႉ မတ်ႉႁူဝ်ၸႂ်