11/2563 โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 #7-8 ก.พ. 2563
Feb 6–12, 2020
ประชาบดี พิทยาคม (Owner)
Witthaya Moonmuang
พระศราวุธ สมสุด