Sannidanam Selection (Guruji's Samadhi)
Dec 4, 2010–Nov 2, 2012
Saipatham (Owner)
Prasanthi Sai
Carlos Gil Sobera
Yvonne Weier