นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมครูก่อนปิดภาคเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 เมษายน 2564 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Apr 7–8
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
เสาวลักษณ์ กัลยา
ชมพูนุท อมรรัตนพงศ์
นราธิป เจียมสงวน
ปิยนุช สิงห์สถิตย์