โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม
Mar 30 – 31, 2021
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Owner)
ว่าที่ร้อยตรีอังคณา ไชยหนู