การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษผู้บริหารการศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา,ข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
Nov 28, 2020
นางณัชชา ทีนา (Owner)
สุพรรณี กุลภา
Surinee Wattanasritanang