การประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา
May 9 – 10, 2023
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
ห้องเรียน ลือคําหาญ
นิพพาพร ส่งศรี
Teerachai Tharak
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
chulalak chukamphaeng
ชนิสรา ผลจันทร์
นางรัชนีกร โสภาพรม
นางศิริวรรณ คลังทอง