การตรวจโคนมในโรงเรียน (อสค.)
Jul 15–16
ชนวีร์ สร้่อยมาลัย (Owner)
นันธิดา จันทะนะ