การประชุมชี้แจงสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ด้วยระบบดิจิทัล(Digitel Testing) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
Feb 20
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
supattra Inkhum
รุ่งเรือง รักษ์มณี
Wannatida kam
สุกัลยา มโนธรรม