Gặp mặt Đồng hương Phát Diệm tại Hà Nội, 17-12-2017
Dec 3, 2007–Jan 5, 2018
Giáo phận Phát Diệm (Owner)
Sa Dinh
Yến Phạm
Lan Nguyễn Thị Hồng
Ngọc Anh
Duc Pham
Hùng Trần
Tham Tran
Nguyễn1705 Anna
Thuy Nguyen6y7