PERA18_1
Nov 15–16, 2018
IEEE PES SBC IITK (Owner)
Bighnaraj Panda
Sachin Kesharvani
RAKESH KUMAR Panda
Shiv Kumar Singh
Akhilesh Prakash Gupta
ankit yadav
Satyendra Pratap Singh