กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้การจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่สากล และพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ
May 7
 · 
Shared
Academic edu (Owner)