การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวเแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย1
Aug 21, 2019
 · 
Shared
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 (Owner)