Thánh Lễ Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu June 27, 2020
Jun 27–Jul 3, 2020
Bruce Tonthat (Owner)
Quý & Vi