Lệnh cách ly đã được chánh phủ Pháp cho sinh hoạt cộng được tự di đi lại từ 6 giờ sáng đến 23 giờ. Vào đầu tháng sáu có hai phái đoàn của các trường học tôn giáo về thăm chùa Khánh Anh Evry-Courcouronnes - Pháp Quốc.
Jun 5–8
DAO QUANG (Owner)
Thanh Giang Than
Van duc Nguyen
daniele besnard
Thu Huong Prunko Exner
Kim Ong
Caroline Tran
phuong Nguyen
Christine Trang