สำหรับประชาสัมพันธ์
May 10, 2015
วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ (Owner)
วิชชาพร ฉัตรวิโรจน์ (เต้ยสวย)
พระ กิตติพงศ์ กิตฺติตุโณ รปศ. no.2