เจ้าหน้าที่เขตบางนา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้ามาตรวจประเมินการ สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนลาซาล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารพิษในอาหารและน้ำ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค วันที่ 4 สิงหาคม 2563
Aug 4
 · 
Shared
lasalle school (Owner)