♥️เมื่อวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 🔥นางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง /ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลพระซอง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในการปิดงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพระซอง #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Sep 29
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)