การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร) วันที่27 พฤศจิกายน 2562
Nov 27, 2019
สารพัดช่าง กำแพงเพชร (Owner)
มะลิ สระแก้ว