Pastor Joseph V. Theophilus
Jan 1, 2012 – Sep 17, 2023
UECF Church (Owner)
dayakumar vempala
Joshua Williams
Rakshan Kumar
Jayaprakash Kunchakara
Emmanuel Rajan
Pavithra DharaCharles
JUDE BENJAMIN
Liz P