ภาพบรรยากาศกิจกรรม 5 ส และการร่วมรณรงค์ธนาคารขยะ ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Jul 11, 2023
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
16นริศรา หินจําปา
chulalak chukamphaeng
นางรัชนีกร โสภาพรม
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
ธีรสิทธิชัย จินนารัตน์
wasana kasian
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
Jutharata Mongkholkaew