นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Jan 29, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
06 ปัญญพัฒน์ เณรตาก้อง