โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 7-8 พ.ค. 61
May 6–8, 2018
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร สพป.ชลบุรี เขต 1 (Owner)
แว่นทิพย์ นันตมาตร์
วนิดา วงษ์ชมภู
อัจฉรา สิงห์ลอ
I ' Toey Sittipong Traivong
ณัฐวุฒิ อินนุ่ม
Thitima Poldee
จิรายุ สีลาที
วีราภรณ์ ศรีเจริญ