อบรมออนไลน์ zoom meeting การวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะ
Jul 16
ธาตุ พิทยาคม (Owner)
ปราโมทย์ มะโนเครื่อง
สนั่น ชาติชาวนา