မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 04 May 2018 သြႃႇၸဝ်ႈ ၸေႃတိၵ ၊ ဝတ်ႉပၺ်ႇၺႃႇရႃႇမ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။
May 4, 2018
CJ Tai Sangha (Owner)
Sai Laotai