Gx. Vĩnh Hòa - Rửa tội trẻ em ngày 01 09.2019.
Aug 31, 2019
VinhHoa Church (Owner)
Hán Lê Hậu